Een goede samenwerking tussen school en ouders is in deze coronatijd belangrijker dan ooit. Maar soms lukt dat niet goed, en ontstaan er spanningen. Dan kan bemiddeling tussen school en ouders een goede oplossing zijn.

Elkaar betrekken bij zorgen
Het samenwerken van scholen en ouders is er door de fysieke afstand niet gemakkelijker op geworden. Ouders mogen vanwege de coronarisico’s niet mee de school in en komen de leerkracht niet zomaar meer tegen, waardoor het contact met de leerkracht minder laagdrempelig is geworden. Des te belangrijker is het dat zowel de ouders als de school goed op signalen bij de kinderen letten en elkaar actief betrekken als er zorgen zijn.

Kloof
Misschien merkt de leerkracht dat het kind niet zo goed mee kan komen met de lesstof, of merken de ouders dat het kind niet zo blij is. Ga daar dan snel over met elkaar in gesprek. Een goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang om het kind te ondersteunen. Maar soms wordt er te laat contact gezocht. Of er is sprake van een verschillende visie op wat het kind nodig heeft. Of, nog lastiger, soms spelen er verschillende belangen van ouders en school. Dan kunnen de spanningen hoog oplopen. En als mensen dan ook nog eens een kort lontje blijken te hebben, ontstaat er soms een ogenschijnlijk onoverbrugbare kloof.

Noodoplossing
Zowel scholen als ouders proberen nogal eens naar een noodoplossing te grijpen. Ze proberen dan vanuit een machtpositie hun zin te krijgen. Als ouders een klacht indienen tegen de school, of als een school gaat dreigen met het van school sturen van een gezin, betekent dit een ernstige verstoring in de onderlinge verhouding, waar het kind natuurlijk de dupe van is. En het gaat juist om het welzijn en de ontwikkeling van het kind!

Bemiddelaar
Grijpen naar een noodoplossing is dus zelden een goed idee. Wat is er nodig om weer samen te kunnen werken? Soms is er bemiddeling nodig tussen school en ouders. Een bemiddelaar bewaakt dat beide partijen de ruimte krijgen hun verhaal te doen en dat ze ook goed naar de ander luisteren. Zodra je niet meer alleen je eigen perspectief op de situatie kunt zien, maar je ook kunt inleven in de positie van de ander, ontstaat er al een basis voor samenwerking.

Grenzen stellen
Een bemiddelaar kan ook duiden wat er ‘onder’ de woorden gebeurt waarmee wordt gecommuniceerd. Neem bijvoorbeeld het grenzen stellen. Soms is de ander over jouw grens gegaan en wil je die grens duidelijk communiceren. Ouders ervaren bijvoorbeeld grensoverschrijding als hun kind onrechtvaardig wordt behandeld, en scholen kunnen grensoverschrijding ervaren als een ouder zich niet aan de schoolregels houdt. Bij het aangeven van jouw grens, is het effect erg afhankelijk van de onderliggende houding. Klinkt er macht in door, of misschien juist onmacht? Een bemiddelaar kan dat horen en bespreekbaar maken.

Empathie en zelfbeheersing
Een grens aangeven vraagt altijd om een goede balans tussen zelfrespect en respect voor de ander. En het vraagt om empathie en zelfbeheersing. Blijf dus in verbinding met de ander en laat je niet meeslepen in de emotie. Bij een hooghartig nee (‘Wij bepalen hier de regels!’) ontbreekt het aan empathie. En bij een nee vanuit de vechtershouding (‘Ik ben er nu echt klaar mee!’) laat je je meeslepen in de emotie, namelijk boosheid. En met een slachteroffer-nee (‘Dat kunt u ons echt niet aandoen!’) laat je je meeslepen in zieligheid. Grenzen aangeven kan echter ook vanuit een zelfbewuste, empathische houding. Het klinkt duidelijk, en er is geen ondertoon van macht of onmacht. Voor begrenzen is dus echt persoonlijk leiderschap vereist. En met hulp van een bemiddelaar of een coach kun je hierin groeien.

Meer lezen?
Meer over persoonlijk leiderschap in ouderbetrokkenheid is te lezen in mijn boek Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid.  En in een drietal eerder verschenen blogs ben ik nader ingegaan op het stellen van grenzen:
Begrenzen vanuit gelijkwaardigheid
Vijf belangrijke aspecten bij begrenzen
Vijf valkuilen bij begrenzen